การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ                       

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก โดยบริษัทได้ลงทุนจัดตั้งห้อง Lab และจัดซื้ออุปกรณ์-เครื่องมือต่างๆที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู้-ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับฝ่ายควบคุมคุณภาพและทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถตรวจเช็คคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ                            
                            
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการการสุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนการผลิตนับตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ (Raw material) ตลอดจนถึงสินค้าแร่แบไรท์ผงที่บรรจุใส่ถุงพร้อมส่งลูกค้า (Finished Goods)  และทำการจดบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทุกชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  หลังจากสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันฝ่ายควบคุมคุณภาพจะจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อรายงานไปยังผู้บริหารต่อไป                            
                            
ในกรณีพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด บริษัทจะหยุดทำการผลิตทันทีเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบริษัทจะทำการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานออกจากกัน  จากนั้นทำการค้นหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามกระบวนการต่อไป